การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทางพุทธธรรม

ผู้แต่ง

  • ยุวดี ระยับศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต, พุทธธรรม

บทคัดย่อ

  ปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ ประเทศไทยก็ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นเดียวกัน โดยใน พ.ศ. 2564 จะมีผู้สูงอายุในประเทศมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด การเข้าสู่สังคมสูงอายุกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งทางด้านงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม การรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเป็นแนวทางในการดูแลตนเองหรือดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ผู้ดูแล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2564 หลักภาวนา 4 ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาตนเอง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้สุขภาพผู้สูงอายุกลับมามีพลังและมีศักยภาพในการดำรงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). ชุดความรู้การ
ดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านความมั่นคงในชีวิต.
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). ชุดความรู้การ
ดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เรียนรู้สังคม.
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). ชุดความรู้การ
ดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สุขภาพดี.
ชลลดา คำสัมฤทธิ. (2560,กรกฎาคม-ธันวาคม ). การพัฒนาสุขภาพตามหลักภาวนา 4 เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ. สิรินธรปริทรรศน์.18(2) ,62.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง.
ศิริลักษณ์ มีมาก และคณะ.(2562). มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคม
สูงอายุ(ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำกัด (มหาชน).
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร,ภาวนา พัฒนศรี และ ธนิกานต์ ศักดาพร.(2560). ชุดความรู้การพัฒนาเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี:บริษัทมาตา การพิมพ์
จำกัด.
สนธยา พลศรี. (2545). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
น้ำทิพย์ ประะดิษฐธรรม. (2562). หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://sites.google.c om/site/namtip9988/.(28/09/62).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-18