ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในระยะ 20 เมตร ของนักกีฬาฟุตซอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Main Article Content

Tanawanaphorn Srimuang1
Tanawanaphorn Srimuang
Anawat Saelim

Abstract

The purpose of this research was to study the effect of weight training on running speed at 20 meters of male futsal athletes of Rajabhat Maha Sarakham University. The sample was male futsal players of Rajabhat Maha Sarakham University. The age of population was between 18-23 years old, 10 people were selected by purposive sampling, divided into 2 groups of 5 students each. The duration of training was 6 weeks, 3 days per week included every Monday, Wednesday, and Thursday from 5:00 P.M. to 6:00 P.M. The Data were analyzed by mean, standard deviation and the T-value with statistically significant at the .05 level.


                 The results found that the effect of weight training at 20 meters of the running time, comparing before and after training between the two groups, was statistically significant difference at the .05 level.


                 In conclusion, the effect of weight training at 20 maters distance was able to develop and increase running speed at the 20 meters of male futsal athlete of Rajabhat Maha Sarakham University.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Srimuang1 ธ. ., Srimuang เ. ., & Saelim อ. . (2022). ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในระยะ 20 เมตร ของนักกีฬาฟุตซอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University, 19(1), 75–82. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/256449
Section
Research Articles

References

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2550). คู่มือการฝึกเพาะกาย. บริษัท รำไทยเพรส จำกัด.

เจริญ กระบวนรัตน์. (2538). เทคนิคการฝึกความเร็ว. การกีฬาแห่งประเทศไทย.

พันธรพล วัยยากุล. (ม.ป.ป.). สมรรถภาพทางกาย. https://sites.google.com

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. (2557). เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิฑูรย์ ยมะสมิต. (2552). ผลการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงและความเร็วในการวิ่ง 50

เมตร ของนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2551 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์].

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ยลวรณัฏฐ์ จีรัชตกรณ์. (2562). การตรวจสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness test). มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศศิพิมพ์ โคตรวงษ์. (2556). สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตซอล. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี.

ศาศวัต ทิพนาค. (2549). ผลการฝึกด้วยน้ำหนักโดยเทคนิคพิระมิคสองรูปเเบบที่มีผลต่อความเข็งแรงของกล้ามเนื้อ

[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Penny. (1971). A Study of the Effects of Resistance Running on Speed, Strength, Power, Muscular Endurance and

Agility. Dissertation Abstracts International, 31(25), 3937-A. http://www.cmruir.cmru.ac.th/bitstream/.