ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ใช้ระบบ Double – blind peer review กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม

Print ISSN: 0859-5127  Online ISSN: 2586-9345

Vol. 22 No. 1 (2020): มกราคม - มีนาคม 2563

Published: 2020-01-20

รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา (SUPERVISION MODEL TO PROMOTE RESEARCH COMPRETENCIES OF VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS)

สุดสาย ศรีศักดา (Sudsai Srisakda), สุนีย์ เงินยวง (Sunee Nguenyuang), เกียรติสุดา ศรีสุข (Kiatsuda Srisuk), น้ำผึ้ง อินทะเนตร (Nampueng Intanate)

287-300

View All Issues

Indexed in tci กลุ่มที่ 1  ค่า Thai-Journal Impact Factors = 0.162 ประจำปี 2560 (21 ก.ย. 61)