วารสารมนุษย์กับสังคม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol. 7 No. 1 (2021)

Published: 2021-12-24

News Values in Children's Rights News in Online Media

สุรีวัลย์ บุตรชานนท์

109-129

View All Issues