เผยแพร่แล้ว: 2020-10-01

การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การควบคุมเซอร์โวนิวเมติกส์ ด้วย PLC

ณัฐวิชช์ สุขสง, สุรินทร์ โกศลสมบัติ, สมนึก ดำนุ้ย, อนุชิต สิงห์จันทร์, ชาญชัย แสงโพธิ์

60-72

ระบบติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ นักศึกษาแบบออนไลน์

มณีพิชา อินทสาร; เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์, อาทิตย์ กลีบรัง, สิริอร สกุลเดช

84-95

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การให้บริการหลังการขายสำหรับบ้านพักอาศัย

สมภพ ปัตลอด; วิิชัย คุ้มมณี, ศรยุทธ กิจพจน์, ิริยะ สารพา, เอกอนันต์ หวังนิเวศน์กุล

96-108

การตัดสินใจซื้อข้าวออร์แกนิค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

อารยา บูรณะกูล; ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ, ธนากร รัชตกุลพัฒน์, ผุสสดี วัฒนเมธา, วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์

109-116