เปิดรับบทความวิจัย / บทความวิชาการ

2017-04-26

ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านนิติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับนิติศาสตร์ สามารถส่งบทความออนไลน์ (Submission Online) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (2015): กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

เผยแพร่แล้ว: 2015-07-01

ดูเล่มทุกฉบับ