ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย