วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาอื่นๆ สาระในวารสาารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัย ที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มกราคม-มิถุนายน กรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN 2408-1205 (Print)
ISSN 2730-1516 (Online)

Published: 2021-06-30

DECISION MAKING FOR CHOOSING BALLET SCHOOL FOR CHILDREN

Suthum Phongsamran, Pattaweeporn Promma, Tosaporn Mahamud

48-63

STUDY THE BELIEFS AND RITUALS THAT APPEAR IN THE TV SERIES THE AUSPICIOUS KILL

Thippawan Thamphian, Pitayaratanaporn Piapinthong, Narinat Vongpreeda

104-113