วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2 (ถึง 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งฉบับนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ทางกองบรรณาธิการได้กำหนดการออกวารสารปีละ 4 ฉบับ โดยจะพยายามพัฒนาคุณภาพของบทความในวารสารให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับพระพุทธศาสนา

          บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2564 นี้ มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายน่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 6 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายสถาบัน อาทิเช่น  นวัตกรรมเปลี่ยนการเรียนการสอนสังคมศึกษา กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาในบริบทยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นต้น

          คุณค่าด้านวิชาการในวารสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า นำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยและงานวิชาการ และนำไปต่อยอดความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านอย่างวิพากษ์และตั้งคำถาม เพื่อให้เกิดการถกเถียงในทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยให้ความรู้หรือความคิดเดิมถูกแพร่ขยายออกไปได้อย่างกว้างไกล

          ในนามกองบรรณาธิการวารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ ต้องขออนุโมทนาขอบคุณต่อท่านเจ้าของบทความทุกบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความให้มีคุณภาพทางวิชาการที่ดียิ่งขึ้น และต้องขอขอบคุณทีมงานบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนวารสารฉบับนี้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงสมาชิกวารสารและผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้ติตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ฉบับต่อไปจะเป็นเล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2564 

          และทางกองบรรณาธิการวารสารขอแจ้งว่า ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทางวารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (Peer Reviewer) เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน เพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

          และหากท่านผู้เขียนหรือท่านผู้อ่านท่านใด มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถส่งความเห็นมาได้ที่ thammarat.yo@mbu.ac.th ทางกองบรรณาธิการขอน้อมรับมาปรับปรุงแก้ไขด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

Published: 2021-09-29

DISRUPTIVE INNOVATION IN SOCIAL STUDIES TEACHING

Phramaha Aphipong Phuriwuttano (Khamhongsa), Phra Sitthichai Khampeero (Rinrit), Phramaha Chatchai Dhammavaramedhi (Tanbal), Phramaha Yothin Mahawiro (Massuk), PhramahaArnon Arnando (Srichad)

48-61

TEACHING STRATEGIES FOR SOCIAL STUDIES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

Phramaha Yothin Mahawiro (Massuk), PhramahaArnon Arnando (Srichad), Phramaha Aphipong Phuriwuttano (Khamhongsa), Phra Sitthichai Khampeero (Rinrit)

89-104