ผู้ทรงคุณวุฒิวารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมพร เปียถนอม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา กสินันท์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาภา ยวงสร้อย (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
อาจารย์ ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาจารย์ ดร. ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล (มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)
อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
อาจารย์ ดร.วทัญญู ขลิบเงิน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

เผยแพร่แล้ว: 2022-07-08

สภาพและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรม ในชุมชนเขตพื้นที่เมืองเก่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

คงอมร เหมรัตน์รักษ์, เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์, ประจักษ์ สายแสง , บัณฑิต ทิพย์เดช

URU-J.ISD 254258

พฤติกรรมการเรียนและปัจจัยความสำเร็จในการเรียนระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชั่นไมโครซอฟต์ทีม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สุภาภรณ์ หนูเมือง, ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้ว, สมุทร สีอุ่น, ทิวาพร เพ็ชรน่วม, ศุภกร ทองสุขแก้ว

URU-J.ISD 256096