ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ บทความวิชาการ และบทความวิจัยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บทความภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อเรื่องภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาไทยด้วย โดยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในสหสาขาวิชา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปรวมกัน ได้แก่
-สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป
-สาขาการศึกษา
-สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
-สาขาสุขภาพ (สังคมศาสตร์)
-สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทั่วไป

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-22
ดูทุกฉบับ