Announcements

การแก้ไขบทความเมื่อมีการตอบรับว่า "ผ่าน" แบบมีแก้ไข

2022-04-03

ขอให้ผู้เขียนบทความที่ได้รับการประเมินแล้ว และมีการตอบรับ "ผ่าน" แบบมีแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ Reviewers โปรดดำเนินการแก้ไข ส่งมาพร้อมแนบ แบบฟอร์ม "รายละเอียดการแก้ไขบทความ (Response to Reviewers)" มาให้ทางวารสารด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Read more about การแก้ไขบทความเมื่อมีการตอบรับว่า "ผ่าน" แบบมีแก้ไข

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ยินดีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่วารสารวิชาการของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี (JLIT) ISSN 2773-9759 (Online) / ISSN 2773-9740 (Print) เป็นวารสารระดับชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ครั้งต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในสาขาการศึกษา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีและสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทำวิจัยหรือทำงานบริการวิชาการ เชิงบูรณาการศาสตร์ ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ ๆ สามารถนำผลงานหรือองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าและมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม องค์กร โครงการ หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ