เผยแพร่แล้ว: 2023-06-15

บทบรรณาธิการ

สุภาพร พลายเล็ก

การสืบสรรค์วรรณคดีมรดกของไทยในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

วชิราภรณ์ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์, นิตยา แก้วคัลณา

1-41

กลวิธีโน้มน้าวใจในประเพณีเทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช

ธนวัฒน์ เนียมนิล, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

126-160

วรรณศิลป์และบทบาทของลมในคัมภีร์วายุมหาปุราณะ

นาวิน โบษกรนัฏ, สยาม ภัทรานุประวัติ

161-188