การศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

  • นพณัฐ แดงแสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  • พัฒนพันธ์ เขตต์กัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
คำสำคัญ: คุณภาพ, การให้บริการ, ภาษีบำรุงท้องที่

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเชิงปริมาณ จำนวน 398 คน และและเชิงคุณภาพ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน นำมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. คุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและรองลงมาตามลำดับคือ ด้านความร่วมมือของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ด้านการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมายของผู้เสียภาษี
  2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อปัจจัยด้านพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความร่วมมือของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมายของผู้เสียภาษี ด้านการให้บริการ ซึ่งส่งผลต่อการศึกษาคุณภาพการให้บริการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม
จิตสุภา ชนะสงคราม. (2555). คุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษี: กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี.
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง),
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณัฐตา จันทะเนตร. (2561). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการชำระภาษีบำรุง
ท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก.
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ.
ชาติชาย ศรีคงรักษ์. (2559). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ เอกชน), วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธนพร ศรีจรงค์. (2560). คุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
มะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ),
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ยุพดี โสตโยม. (2559). ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
รุ่งสุรีย์ ทบวงศรี. (2558). คุณภาพการให้บริการตามความคิดเห็นของประชาชนในการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว.
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป),
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วชิราพงค์ โสภา. (2557). การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารองค์การ ภาครัฐและเอกชน), มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สถาพร มาหะมะ. (2561). การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์),
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สรัญญา กาญจนะ. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการรับชำระ
ภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เอมอมร แสงเพชร. (2554). แนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
เผยแพร่แล้ว
2020-12-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย