อิทธิพลของค่านิยมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสี่ยงดวงในสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • ลำภู แก้วกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คำสำคัญ:

ค่านิยม, การเสี่ยงดวง, ค่านิยมหลัก 12 ประการ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมการเสี่ยงดวงของคนไทยจากการศึกษาพบว่าเกิดจากค่านิยมที่ถูกฝังมาจากโบราณจะแยกได้จากค่านิยมสังคมเมืองกับค่านิยมชนบท โดยค่านิยมสังคมเมืองจะเน้นที่ความทันสมัย ไม่เชื่อใจใครง่าย เห็นแก่ตัว ในขณะที่สังคมชนบทจะเน้นที่ความเป็นกันเอง รักญาติพี่น้อง ชีวิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติ มีความเชื่อเรื่องโชคลาง ชอบการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเรื่องของการนับถือผีหรือสิ่งเร้นลับ โดยบทความนี้ได้ทำความเข้าใจกับค่านิยมที่มีมานาน รวมถึงอิทธิพลที่มีผลกระทบกับค่านิยมที่ชอบการเสี่ยงดวง

จากบทความนี้จะพบแนวทางในการแก้ใขปัญหาโดยอาศัยหลักปฏิบัติธรรม 5 ประการ รวมถึงการมีสติพิจารณาไตร่ตรองถึงหลักเหตุผลการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายคสช. มาใช้ในการดำเนินชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม
เฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา.(2558). มิติเชิงสังคมของพฤติกรรมการเล่นหวยใต่ดินในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 8 ฉบับที่ (4) :(10-11)
กรมสุขภาพจิต.(2562). หวยและพฤติกรรมการเล่นหวยคนไทย. ออนไลน์. แหล่งที่มา: https://dmh.go.th › news ›
view. สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
ไทยพับลิก้า.(2562). สำรวจพฤติกรรมคนไทยเล่นการพนัน 29 ล้านคน. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://thaipublica.org › 2019/02 › gamble-lottery-study-report-2: สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
ทีมงาน “เป็นเรื่อง”!.(2560).คอลัมน์เปลี่ยนผ่าน. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://www.matichonweekly.com/.สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2557). บทบาทเรื่องความเชื่อเรื่องโชคลางต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของผู้บริโภคไทย.ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://www.tci-thaijo.org › Veridian-E-Journal › article › download. สืบค้นเมื่อ 3/10/62
นพนันท์ วรรณเทพสกุล.(2554).เศรษฐกิจหวยใต้ดิน.มุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศษฐกิจสังคมไทยผ่านธุรกิจการพนัน. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
www.gamblingstudy-th.org › document_research › เศรษฐกิจหวยใต้ดิน.สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
บ้านจอมยุทธ.(2561).วัฒนธรรมกับระบบความเชื่อในสังคมไทย. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://www.baanjomyut.com › library › culture_faith. สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
วิชัย เทียนถาวร.(2561). ค่านิยมสังคมไทย. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://www.matichon.co.th › บทความ. สืบค้นเมื่อ 2561.
วิพิกิเดีย สารานุกรมเสรี.(2562).หวยในประเทศไทย. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://th.wikipedia.org › wiki › หวยในประเทศไทย.(2562).
วิพิกิเดีย สารานุกรมเสรี.(2562).ศีล. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://th.wikipedia.org › wiki › ศีล.สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ. (2561). ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพ: เอกสารประกอบการสอน.
Mthai.(2562). ทบทวนค่านิยมหลัก 12 ประการที่เด็กต้องมี. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://teen.mthai.com › ทีนวาไรตี้.สืบค้นเมื่อ 3/10/62.
Silpathai. (2557). ค่านิยมของคนไทย. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
http://www.silpathai.net/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.(28/01/63).
Stock2Morrow.(2561).วิกฤตการออมเงินของคนไทย. ออนไลน์. แหล่งที่มา:
https://www.stock2morrow.com › discuss › room › topic. สืบค้นเมื่อ 3/10/62.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-24