การนำหลักธรรมาธิปไตยมาปกครองคณะสงฆ์ไทย

ผู้แต่ง

  • พระศุภโชค ทองฮั้ว มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สุริยะใส กตะศิลา

คำสำคัญ:

หลักธรรมาธิปไตย, คณะสงฆ์ไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมาธิปไตยในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา 2) เพื่อวิเคราะห์การนำหลักธรรมาธิปไตยมาใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ไทย 3) เพื่อเสนอแนวทางในการนำหลักธรรมาธิปไตยมาใช้ปกครองคณะสงฆ์ไทย

ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมาธิปไตย หมายความว่าการถือธรรมะเป็นใหญ่ การถือความถูกต้องเป็นหลัก มีธรรมะเป็นใหญ่หรือจะหมายความว่าการถือธรรมะเป็นหลักในการบริหารจัดการ  การนำหลักธรรมาธิปไตยมาใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้องยึดหลักตามกิจการของคณะสงฆ์       มี 6 ด้าน 1) การเพื่อความเรียบร้อยดีงาม 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) การสาธารณูปการ  6.การสาธารณสงเคราะห์ เพื่อให้องค์กรคณะสงฆ์สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พระสงฆ์ควรดำรงมั่นด้วยการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย ควรปฏิรูประบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์และการบริหารจัดการให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยการแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม ให้สอดคล้องกับสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน ควรให้พุทธบริษัท 4 มีส่วนร่วมตามรูปแบบการมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ด้วยการให้คนในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดมีส่วนร่วม ด้วยการรวมตัวในรูปแบบขององค์กรหรือชมรม เพื่อปกป้องดูแลกิจการของวัดและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (2513). ประชุมนิพนธ์เกี่ยวกับตำนาน
ทางพระพุทธศาสนา. คณะสงฆ์วัดพระพิเรทร์พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พระเทพคุณาธาร : กรุงเทพฯ.
พทุธทาสภิกขุ. (2531). การเมืองคือธรรมะ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:สำนักพิมพอ์รุณวิทยา.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,
2541), หน้า 45.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม , (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2545), หน้า15.
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (2542). (กรุงเทพฯ:
นาน มีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์).
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2548). คําวัด: พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์.
(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง).
หลักธรรมาภิบาลในองค์กร (2564) สืบค้น 7 กรกฏาคม, 2564 จาก
sites.google.com/site/aujutaratsisungnone/neuxha/bth-thi-5-hlak-thr-rmaphi-
bal-ni-xngkhkr.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23