แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในยุคโควิด

ผู้แต่ง

  • ปิยะสุดา เพชราเวช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระครูกิตติวราทร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คำสำคัญ:

การวัดผล, การประเมิลผล;, การประเมินตามสภาพจริง;, โควิด 19

บทคัดย่อ

              บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีแนวทางให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ทั้งเรียนแบบ On-air เรียนผ่าน DLTV Online, On-hand, On-demand จากเดิมมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการสอบโดยใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือการวัดผล แต่ในเมื่อการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ปรับเปลี่ยนไป การวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยใช้เทคนิคการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนในเมื่อกระบวนการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ดังนั้นการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องปรับตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ. (2545). แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว
กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา
2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) : สำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชวลิต ชูกำแพง. (2550). การประเมินการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุญชม ศรีสะอาด. (2540) การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น.
สมนึก ภัททิยธนี. (2560). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23