ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง

  • ปวริศร์ วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ชัยรัตน์ โตศิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา, กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความใฝ่รู้

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย 
3) เปรียบเทียบความใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  จำนวน 40 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ระบอบการเมืองการปกครองโดยใช้กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และ (3) แบบวัดความใฝ่รู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย (POE) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ความใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้

กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย (POE) อยู่ในระดับสูง 3.ความใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กลวิธีทำนาย สังเกต อธิบาย (POE) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-23