ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน ฉบับ : “ป็อป หวีด สยอง”
เผยแพร่แล้ว: 2021-01-01

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บรรณนิทัศน์

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารศาสตร์ ฉบับ “ป็อป หวีด สยอง”
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และ
สาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน
ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม