ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับ : "แนวรบเชิงสัญญะ เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง"
					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2024): พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับ :  "แนวรบเชิงสัญญะ เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง"
เผยแพร่แล้ว: 01-05-2024

ฉบับเต็ม

บทความทางวิชาการ (Theoretical Article)

ดูทุกฉบับ

วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และสาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่าง ๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ (1) ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน (2) ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และ (3) ฉบับเดือนกันยายน–ธันวาคม