วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพราะมีผู้ส่งบทความจากหลายสถาบันและแต่ละบทความมีมิติความน่าสนใจและน่าติดตามแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และอรรถสาระที่เป็นประโยชน์เชิงวิธีคิดและวิธีการที่ยอดเยี่ยม

กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ที่ทุ่มเทผลิตผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่า และให้ความไว้วางใจกองบรรณาธิการในการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณพิชญพิจารย์ (Peer-Reviewer) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นและมีมาตรฐาน ทำให้กองบรรณาธิการเกิดกำลังใจที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2017-08-29

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

เศรษฐพร หนุนชู, กิตติคุณ ด้วงสงค์, พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต

117-130

แนวทางการศึกษา กรอบแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต , สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ , วันชัย สุขตาม

131-148