วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2564 นี้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพบทความ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารฉบับนี้เผยแพร่บทความวิจัย 11 เรื่อง ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจใน 3 มิติ คือ 1) จิตวิทยาสุขภาพและสังคม; 2) ภาษาศาสตร์ วรรณกรรมวิจารณ์ และอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ 3) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็นการนำเสนอมุมมองเชิงวิจัยและวิชาการ อันอาจนำไปสู่การปรับตัว ปรับใจ ปรับทัศนคติในการทำงาน และการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และในห้องเรียน รวมทั้งการดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ่านทุกท่าน รวมทั้งยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำ ในปรับปรุงการจัดทำวารสารในฉบับต่อไป

Published: 2021-12-11

The Search for Meaning in Life through Students’ Experiences in Political Participations during 2020-2021

Teerachon Polyota, Kulvadee Sawadtammakit , Gavarrin Naknivid, Chakrit Mafangnok, Phanmile Suksamran , Wachirarut Kaewmaneechai , Supat Sanjamsai

17-35

Psychosocial Factors Related to Negative Attitude towards Sexual Harassment of Generation Z

Thananan Maneechot, Thanaporn Peudpunpaisan, Supitchaya Mongkolsamai, Suwimon Songsri, Itssariyapon Mahatamon, Shuttawwee Sitsira-at , Charn Rattanapisit

52-71

Personal Factors and Social Factor Related to COVID-19 Preventing Behavior of Srinakharinwirot University Students

Kongkrapan Chatree, Chanawat Unkeaw, Chayanut Laksanavicharn, Teerachon Polyota, Pinyapan Piasai

136-153

An Investigation of Attitudes towards Thai Pre-Service English Teachers to Standard English, World Englishes, Native and Non-Native English-Speaking Teachers

Khwanjira Namphandung, Poonyapat Boonyarattanasoontorn, Thapanapong Tepnarong, Nitirat Nokim, Phutawan Puimarth, Itthichai Ponin

197-215