วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 นี้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพบทความ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารฉบับนี้เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง ครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจในสาขาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 1) จิตวิทยาสุขภาพและองค์กร; 2) ภาษา วัฒนธรรม และ อำนาจละมุน (soft power); 3) การวิจารณ์วรรณกรรม 4) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อ่านทุกท่าน รวมทั้งยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการจัดทำวารสารให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในฉบับต่อไป

Published: 2022-10-16