วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาการอาชีวศึกษา หรือการนำองค์ความรู้ด้านการอาชีวศึกษา ที่ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานประกอบการ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย ขอบเขตเนื้อหาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-28

เครื่องวัดระดับการตั้งเสาไฟฟ้า

ส.อ.ประสานพันธ์ สายสิญจน์

32-37

บล็อกประสานปูนซีเมนต์ผสมลูกรัง

วิชาญ ยอดน้ำคำ ยอดน้ำคำ, วรดร ทิพย์ศรี, ฉัตรตรา ชลวิถึ

38-41

Scaffolding in Problem-based learning for Vocational Learner

ดร.สนิท หฤรรษวาสิน

65-75

Robots grow dry rice

สิทธิไชย สิงห์มหาไชย

76-80