วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาอื่นๆ สาระในวารสาารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัย ที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มกราคม-มิถุนายน กรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN 2408-1205 (Print)
ISSN 2730-1516 (Online)

Published: 2021-12-31

SENIOR APPRECIATION ATTITUDE AND PROSOCIAL BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING IN DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AT KASETSART UNIVERSITY

Alisa Kaewjarasvilai, Kwanrudee Sae-loo, Peeraya Singhadecveerachai, Emon Khlipthongrod, Artitaya Thongsri, Ngamlamail Piolueang, Chalermkwan Singhwee

119-130