วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ISSN 2821-9708 (Online)       
   

เกี่ยวกับวารสาร
     วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดตีพิมพ์ในบทความวิจัย (Research AT URU J.ISD Template 2022)โดยเป็นฉบับภาษาไทยและสามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่ Submissions newdata12.gif วารสารดังกล่าวเป็นเวทีทางปัญญาสำหรับการทำงานในสาขาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์ 2 ฉบับ เป็นประจำทุกปี
            -  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
            -  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ขอบเขตของวารสาร
    วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับบทความที่กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้:

  • General Social Sciences : สังคมศาสตร์ทั่วไป 
  • Communication : การสื่อสาร 
  • Education : การศึกษา 
  • Development : การพัฒนา 
  • Health (Social Sciences) : สุขภาพ (สังคมศาสตร์) 

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

     บทความวิจัย

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

    จำนวน 2,000 บาท (สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยฯ)
    จำนวน 3,500 บาท (สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

หมายเหตุ : ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนที่ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาบทความ ทั้งนี้ถ้าบทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected)”กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ในทุกกรณี

กำหนดการเผยแพร่

     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงควรเป็นไปตามมาตรฐานที่สรุปของ APA(6)

กระบวนการ Review
     บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะต้องเป็นบทความต้นฉบับ ซึ่งไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในลักษณะ Double-blind peer review 

บรรณาธิการวารสาร
อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง
ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์สายตรง: 089-9617457
Email: graduate.uru.journal@gmail.com

Indexed in
    
     

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-02-28

แนวทางการสร้างความยั่งยืนอาชีพเกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กษิดิศ ใจผาวัง, เสริมศิริ นิลดำ, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, นิเวศ จีนะบุญเรือง, ดรัณภพ อุดแน่น

URU-J.ISD 270607

ดูทุกฉบับ