เผยแพร่แล้ว: 2021-06-23

บทกลอนลำลีลาโศกนางเอกหมอลำ

ลักขณา ลัดเหลา, เจริญชัย ชนไพโรจน์

73

ปัญหาการทำงานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ

สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ

165