วารสารวรรณวิทัศน์รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์วรรณกรรมที่มีคุณภาพในด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยเปิดรับบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ คือฉบับแรก เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยจัดพิมพ์ ๒ รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

            บทความที่จะได้รับตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการอย่างน้อย ๒ ท่าน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blind peer-reviews) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาผ่านระบบวารสารออนไลน์ทาง คลิก โดยผู้เขียนต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด Template

            วารสารวรรณวิทัศน์ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผู้เขียน

การประเมินคุณภาพบทความ

2021-08-04

วารสารวรรณวิทัศน์เป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และมีกระบวนการ

ในการตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ก่อนรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้เกียรติส่งผลงานของท่านมายังวารสาร

วรรณวิทัศน์อย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บทความที่จะตีพิมพ์ใน

ปีที่ 22 หรือ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปนั้นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความมาจากหลากหลายสถาบัน

อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้เขียนจะสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้

 

ขอแสดงความนับถือ

บรรณาธิการวารสารวรรณวิทัศน์

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-21

บทบรรณาธิการ

สุภาพร พลายเล็ก
ดูทุกฉบับ

ISSN 1513-9956(Print)

ISSN 2672-9946(Online)

Indexed in tci