วัตถุ ๑๐ ประการ : กำเนิดมหายาน

  • พระมหาภัฏชวัชร์ เขมทสฺสี
คำสำคัญ: การแตกแยกของนิกายต่างๆ, วัตถุ ๑๐ ประการ, กำเนิดมหายาน

บทคัดย่อ

ต้นกำเนิดมหายานนั้นบางคัมภีร์กล่าวว่ามีสาเหตุมาจากการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มูลเหตุของการเกิดพระพุทธศาสนานิกายมหายานนั้นแท้จริงเป็นเช่นไร   ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน  ประเด็นหลักใหญ่ที่ทำให้พระพุทธศาสนานิกายมหายานกับเถรวาทยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่นั้นมี  ๔  ประเด็น  คือ  เรื่องพระพุทธเจ้า   เรื่องพระโพธิสัตว์  เรื่องศูนยตา  และเรื่องนิพพาน

 

สาเหตุของการแตกแยกเป็นนิกายต่างๆนั้น  ไม่ใช่เรื่องของวัตถุ  ๑๐  ประการเป็นสาเหตุหลัก  แต่เป็นเรื่องของความไม่ยอมลดทิฏฐิมานะของแต่ละฝ่าย  เพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับนับถือกันและกันในความเห็นที่ขัดแย้ง  เพราะวัตถุ  ๑๐  ประการนั้นไม่ใช่อาบัติชั่วหยาบ  ไม่ใช่อาบัติหนัก  ไม่ใช่อาบัติปานกลาง  เป็นอาบัติที่มีโทษน้อย  อาบัติหนักเช่น  ปาราชิก  อาบัติกลางเช่น  สังฆาทิเสส  ฝ่ายภิกขุวัชชีบุตรก็ยังยอมรับนับถืออยู่  ยังปฏิบัติตามอยู่ 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

บรรณานุกรม
1.หนังสือ

สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๕๐.
พันเอก(พิเศษ) นวม สงวนทรัพย์.พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหา
มกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๔๒.
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคำ). ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในอินเดีย. มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๔.
พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ). อธิบายวินัย สำหรับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ฉบับกรมการศาสนา. ๒๕๔๗.
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุดคำวัด. วัดราชโอรสาราม. กรุงเทพฯ, ๒๕๔๘.

2.ออนไลน์


พระไตรปิฎกออนไลน์ .
สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๐๙๙๓๒-๑๐๙๘๘. หน้าที่ ๔๕๘-๔๖๐, ข้อที่ ๕๑๒,
. สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐๘๗๓ - ๑๐๙๓๑. หน้าที่ ๔๕๕ -๔๕๗..สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๑๙๑๕ - ๑๑๙๙๕. หน้าที่ ๕๐๕ – ๕๐๘.ข้อที่ ๕๗๗..สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๔๕๗๑ - ๑๔๖๓๒. หน้าที่ ๖๓๐ - ๖๓๒.ข้อที่๗๖๔..สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๕๖๗ - ๒๖๘๔. หน้าที่๑๐๘-๑๑๒.ข้อที่๑๐๕.. สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๗ บรรทัดที่ ๗๒๙๘ - ๗๓๖๙. หน้าที่ ๓๐๒ - ๓๐๔.
.สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎกออนไลน์ เล่มที่ ๗ บรรทัดที่ ๗๔๔๐ - ๗๔๕๙. หน้าที่ ๓๐๘. ข้อที่ ๖๒๐.
. สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๐๖๙๕ - ๑๐๗๔๓. หน้าที่ ๔๔๖ – ๔๔๘. ข้อที่ ๔๙๙.
.สืบค้นเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.
เผยแพร่แล้ว
2021-03-03
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ