Published: 2013-06-13

การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โสภา อำนวยรัตน์, เจิดหล้า สุนทรวิภาต, สุนทร คล้ายอํ่า, ไพโรจน์ ด้วงนคร

15-26

วิทยฐานะของวิชาชีพครู : หนทางส่งเสริมหรือทำลายการศึกษาไทย

รัตนะ บัวสนธ์, นันทิมา นาคาพงศ์, นํ้าอ้อย วันตา, ประภัสสร วงษ์ดี

35-48

การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาครูและนักเรียน โดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา

สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, จิติมา วรรณศรี

61-70