Vol. 24 No. 1 (2017): January-June

วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 24 (มกราคม-มิถุนายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างจากการเสพยาเสพติด การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน การจัดการผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสิ่งทอของท้องถิ่น และประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

 

Published: 2019-06-14

บทความวิจัย