คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนโยบายมุ่งพัฒนางานวิชาการของคณะและสร้างพื้นที่การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารครุทรรศน์ (Journal of UBRU Educational Review) ในปี พ.ศ.2564 โดยเริมฉบับปฐมฤกษ์ปีที่ 1 ฉบับที่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
วารสารครุทรรศน์ เป็นวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้รับการอนุมัติ ISSN (Online) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติตามลำดับดังนี้
-วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้รับ ISSN: 2773-9821 (Online) 
- วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 ISSN: 3027-7620 (Online) 
กองบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จนกว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานในที่สุด

การเพิ่มจำนวนผู้วิจารณ์บทความ

2022-04-14

ประกาศวารสารครุทรรศน์ (ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุกบทความจะได้รับการวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ด้วยระบบ Double-Blinded ตั้งแต่วารสาร ฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) เป็นต้นไป

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารครุทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567)

วารสารครุทรรศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 มกราคม–เมษายน 2567 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของวารสารมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการสำหรับแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการของการเสนอขอรับรองมาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในลำดับต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในมิติทางการศึกษา ในฉบับแรกของปี 2567 นี้มีบทความตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งสิ้น 9 บทความ แบ่งออกเป็นบทความวิจัยจำนวน 7 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 2 บทความ ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 3) วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 4) การส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมปั้นแป้งโดว์ตามแบบ 5) การจัดกิจกรรมกลางแจ้งเชื่อมโยงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย 6) ความสามารถในการสอนของครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 7) การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 8) การแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพเพื่อสร้างเป้าหมายสู่โลกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ 9) จิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ
ในโอกาสที่วารสารเดินทางสู่ปีที่ 4 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารครุทรรศน์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่าน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ได้ตั้งใจผลิตผลงานที่มีคุณค่าตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของทุกบทความ  นับว่าเป็นพลังใจและแรงสนับสนุนที่ดีสำหรับกองบรรณาธิการในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย อีกทั้งเป็นช่องทางสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการและการนำเสนอองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-27

ความสามารถในการสอนของครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ปริญา ปริพุฒ, รัตนะ ปัญญาภา, จันทร์รุ่ง สัณฑมาศ, ประภัสสร ผลสินธ์, พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ, ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง

76-87

ดูทุกฉบับ