ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน ฉบับ : "สร้างการสื่อสารคืองานของเธอหรือเปล่า…?"

					ดู ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน ฉบับ :  "สร้างการสื่อสารคืองานของเธอหรือเปล่า…?"
เผยแพร่แล้ว: 02-01-2024

ฉบับเต็ม

บทความทางวิชาการ (Theoretical Article)

บรรณนิทัศน์