เผยแพร่แล้ว: 2019-11-28

กองบรรณาธิการ

วารสารวรรณวิทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

วารสารวรรณวิทัศน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทบรรณาธิการ

สุธาสินี ปิยพสุนทรา

(5)

คำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นกลาง

มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์

104-141

การศึกษาคำว่า “ตาม” ในภาษาไทย

ปิยะวดี คำสุวรรณ, คเชนทร์ ตัญศิริ, อุมาภรณ์ สังขมาน

179-207