Published: 2014-09-25

บทบรรณาธิการ

อมรรัตน์ วัฒนาธร

PDF

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สำหรับเด็กปฐมวัย

ขวัญชนก ทองคุ่ย, มนสิช สิทธิสมบูรณ์, วารีรัตน์ แก้วอุไร, ปกรณ์ ประจันบาน

10-21

รูปแบบการบริหารความเสี่ยงทางการกีฬาและนันทนาการในโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รักษิต สุทธิพงษ์, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, เอื้อมพร หลินเจริญ

55-70

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นฏกร ปิ่นสกุล, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

71-81

รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พงษ์เอก สุขใส, ปัญญา สังขวดี, อนุชา กอนพ่วง, ปกรณ์ ประจันบาน

104-115

ทางออกหรือทางอับของโครงการจักรยานยืมเรียนสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รัตนะ บัวสนธ์, เอื้อมพร หลินเจริญ, ชำนาญ ปาณาวงษ์, นฤมล เอกธรรมสุทธิ์, อินทิรา ปากันทะ, พิจิกานต์ ศรีพิมาย, ปัทมา ภู่สวาสดิ์, สุภาพร จันทรคีรี, วิภาวี ศิริลักษณ์

116-130

รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก

สมบัติ นพรัก, สำราญ มีแจ้ง, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, อมรรัตน์ วัฒนาธร, ชำนาญ ปาณาวงษ์

141-154

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

วิภาวี ศิริลักษณ์, ปกรณ์ ประจันบาน, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

155-165

กระบวนการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพของครูผู้ช่วย

ธัชญา แสงศรี, วรพจน์ ศรีวงษ์คล, ปิยะ กรกชจินตนาการ

166-175

ระบบการสร้างผู้นำสำหรับประเทศไทยยุคใหม่

เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

212-213