เผยแพร่แล้ว: 2022-12-26

รูปแบบการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ฉันทนา ปาปัดถา, สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์, วิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์