วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนของนักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ : 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

ISSN : 2773-9090 (Print)
ISSN : 2773-9104 (Online)

ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ประเมินบทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

2021-06-07

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ประเมินบทความในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์

Vol. 2 No. 1 (2022): January - April

View All Issues