วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558 วารสารตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper)บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ 

Published: 2019-06-17