ในปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 นี้ เป็นช่วงที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงการรักษามาตรฐานเพื่อก้าวเข้าสู่ TCI กลุ่มที่ 1 ตลอดทั้งการพัฒนางานในเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผู้สนใจต่อไปจึงได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดทั้งมาตรฐานในการพิจารณากลั่นกรอง และได้มีการประกาศจริยธรรมการตีพิมพ์บทความสำหรับกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นิพนธ์ เพื่อดำเนินงานภายใต้กรอบและมาตรฐานทางด้านวิชาการในรูปแบบเดียวกัน

Published: 2023-12-31

GUIDELINES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT TOWARDS A SUSTAINABLE WASTE-FREE COMMUNITY

Orachorn Kraichakr, Phramaha Warantorn Yanakitti, Phramaha Nitithat Yanasitthi

13-22

GUIDELINE TO REVOKE THE LAW IMPEDING THE EMPLOYMENT OF EX-CONVICTS TO WORK IN THAI SOCIETY

Tanawat Pisitchinda, Natthaphon Sitthiphram, Tattanan Konglamtham, Nich Wongsongja, Thodsapol Chuchoti

49-56

ACCEPTANCE OF AMENDMENTS TO LAWS IMPEDING THE EMPLOYMENT OF EX-CONVICTS

Tattanan Konglamthan, Natthaphon Sitthiphram, ธนวัฒ พิสิฐจินดา, Nontachai Mora, Wannarat Thongkanta

57-70

AREA-BASED PARTICIPATORY DEVELOPMENT OF BEUNGKASAM SUBDISTRICT, NONGSUEA DISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE

กัมลาศ เยาวะนิจ, Boonanan Boonson, Piya Klaprasert, Duangpon Uraiwan

71-80

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT, DEATH ATTITUDE, AND DEATH PREPARATION BEHAVIOR AMONG KASETSART UNIVERSITY STUDENTS

Namprung Boonnop, puttamon suwankanti, Panomporn Phoomchan, Uae-anut Tanomwong, Suchada Sakolkijrungroj, Monthira Boonthip

99-114

THE BUILDING AND MAINTAINING THE POLITICAL SUPPORT BASE FOUNDATION IN ANG THONG PROVINCE

Teerapan Prahaiporn, Wallop piriyawatthana, Jiraporn Boonying

115-124

FACTORS AFFECTING THE DEMAND FOR THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL MEDIA FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

Piyanan Pannim Pannim Vipahasna, Kitipoom Vipahasna, Nawaphas Chankham

125-136

LOCAL REGULATIONS MODEL FOR MANGROVE MANAGEMENT

Sirichai Kumanchan, Siwaporn Saowakon, Korakod Tongkachok

149-156