เผยแพร่แล้ว: 2021-12-13

ทวิภาวะของน้ำจากไตรภูมิกถา

ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ, อรอุษา สุวรรณประเทศ, พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์

37