เผยแพร่แล้ว: 2021-11-29

สารบัญ

กองบรรณาธิการ วรรณวิทัศน์

บทบรรณาธิการ

นาวิน โบษกรนัฏ

การศึกษามูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพจเฟซบุ๊ก “วุ้นแปลภาษา”

ชนนิกานต์ ศรีพิทักษ์, ปัญญาพร ศรีเปารยะ, อลิสา คุ่มเคี่ยม

58-89