Published: 2015-01-28

บรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

บทบรรณาธิการ

อมรรัตน์ วัฒนาธร

PDF

สารบัญ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

Content

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนประถมศึกษา

ทิศานาถ ขุนนาถ, ปัญญา สังขวดี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

14-23

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21

สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต, อมรรัตน์ วัฒนาธร, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ปกรณ์ ประจันบาน

33-48

รูปแบบการบริหารการนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เดชณ์ภรัชน์ เนียมสวรรค์, อนุชา กอนพ่วง, ปกรณ์ ประจันบาน, ฉลอง ชาตรูประชีวิน

49-58

รูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

คณนันท์ พฤทธสาโรช, อนุชา กอนพ่วง, ปกรณ์ ประจันบาน, ฉลอง ชาตรูประชีวิน

103-116

ประกาศวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

ใบสมัครสมาชิก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF