ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม-มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ