Published: 2015-09-02

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

บทบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

สารบัญ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

content

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

เบญจนารถ อมรประสิทธิ์, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

1-9

รูปแบบการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีชัย พลทองมาก, จิติมา วรรณศรี, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

32-40

การพัฒนามนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา: การนำเสนอแนวคิดจาก พระสุตตันตปิฎก

พระณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก(สัพโส), ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, เอื้อมพร หลินเจริญ, ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ

60-70

อนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทยในสองทศวรรษหน้า

ธนกฤต สิทธิราช, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, อนุชา กอนพ่วง, ฉันทนา จันทร์บรรจง

71-81

สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21

พิริยาภรณ์ เลขธรากร

161-163

ประกาศวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

ใบสมัครสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF