Published: 2017-12-29

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

ชัชญาภา เกตุวงศ์, พรพิมล พลคำ, สมสุข ไตรศุภกิตติ, วัชรา เสนาจักร์

ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์

รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ

ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี

อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ

คุณสมบัติบางประการของฟักทองผงที่ผ่านการทำแห้งเพื่อใช้ในอาหารทางสายให้อาหารปั่นผสมชนิดดื่ม

มนัญญา คำวชิระพิทักษ์, สุนิษา สืบสายจันทร์, อำพรพันธุ์ สุขชู, เบญจพรรณ บุรวัฒน์