วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม  เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และคณะครู โดยเน้นสาขาวิชาในด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา การศึกษาการสอนเชิงประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติและการเงิน บริหารธุรกิจ รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ การพยาบาล

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น  มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

วารสารมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 12 ฉบับ (รายเดือน)

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์

ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม

ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน

ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม

ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน

ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม

ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน

ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม

ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน

ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารวารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 8 No. 5 (2024): May 2024

Published: 2024-05-31

DEVELOPMENT OF A TRILINGUAL ONLINE PAMPHLET FOR TOURISM PROMOTION AT KASEMSUK FARM IN THUNG YAI DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

Rattaneekorn Nakplad, Kanyakorn Sermsook, Varidta Tapnimit, Nuchanat Buachan, Phanarin Sainoo, Saowanee Sripun

1-12

COMMUNICATION FOR CONSUMERS PROTECTION IN PURCHASING GOODS AND SERVICES VIA ONLINE MEDIA

Pavoranun Thammanyutanun, Piyachat Lomchawakarn, Wittayatorn Tokeaw, Jitraporn Sudhivoraseth

39-50

PHRAYA: BELIEFS AND CONTEMPORARY AMULET DESIGN

Khanin Phriwanrat, Anucha Pangkesorn

84-95

THE VALUE OF FEMALE CHARACTERS ROLE IN KHON MASKED DRAMA PORTRAYED BY MALE ACTORS IN THAI DRAMATIC DANCES

Wraawhee Wruangsree, Kittikorn Nopudomphan, Piyanard Ungkawanichakul

175-184

SITUATIONS, PROBLEMS, AND NEEDS FOR PHYSICAL EDUCATION LEARNING MANAGEMENT IN NETBALL

Patcharapa Kerdphoksap, Sathin Prachanban, Anan Malarat

246-255

DESIGN AND DEVELOPMENT OF LINE APPLICATION PLATFORM FOR GANGNAM CLINIC PRODUCT AND SERVICE

Thanakij Suwannaketkarn, Noppadol Inchan, Kittikoon Rungruang

256-266

View All Issues