วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารฯ จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ (ThaiJO) โดยกำหนดการเผยแพร่วารสารฯ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ ของวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

2023-12-13

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ISSN (เดิม) : 2773-9090 (Print)
ISSN (เดิม) : 2773-9104 (Online)

ชื่อวารสาร (ไทย) วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ชื่อวารสาร (อังกฤษ) Journal of Education and Innovative Learning

เปลี่ยนแปลงเลข ISSN (Online) ดังนี้

ISSN (ใหม่) : 3027-6187 (Online)

ตั้งแต่ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566 (Vol. 3 No. 3 Semtember-December 2023) เป็นต้นไป

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566

2023-06-29

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับการประเมินให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  สามารถตรวจสอบได้จากลิงก์ https://tci-thailand.org/?p=10125

Vol. 3 No. 3 (2023): September - December

View All Issues