วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนของนักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

จัดพิมพ์และเผยแพร่ : 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

ISSN : 2773-9090 (Print)
ISSN : 2773-9104 (Online)

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ ประจำปีที่ 2 พ.ศ. 2565

2022-08-03

เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) พ.ศ.​ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

Vol. 2 No. 3 (2022): September-December

View All Issues