เผยแพร่แล้ว: 2022-11-28

การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์, สรรเสริญ หุ่นแสน, เยาวนุช ทานาม, พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

10-18

ความเครียดและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด

รัศมี ศรีนนท์, วิมลมาส ติ่งบุญ, อมรรัตน์ สว่างเกตุ, ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์

72-82

วิเคราะห์ความเป็นจริงของสรรพสิ่งตามกฎไตรลักษณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท

ภูริเชษฐ์ สมพล, กฤตสุชิน พลเสน , พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม

103-108

ปรัชญาในทัศนะของคนไทย

ประพจน์ แย้มทิม, สมฤดี จันทร์กล่ำ, กฤตสุชิน พลเสน

120-124