เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISSN: 3027-7353 (Online)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online)

2024-03-12

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VRU Research and Development Journal Science and Technology) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) เพื่อให้ชื่อวารสารภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 จากเดิม ISSN: 2351-0366 (Print) เปลี่ยนเป็น ISSN: 3027-7353 (Online) เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2567

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 1 ตุลาคม 2566

2023-09-05

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCI กลุ่มที่ 1) บทความภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 6,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ระเบียบการตีพิมพ์บทความ คลิก https://shorturl.asia/UsFKh ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ คลิก https://shorturl.asia/wW02H

ค่าธรรมเนียมวารสาร จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อบทความของผู้นิพนธ์ ผ่านการตรวจความถูกต้องของบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากผู้นิพนธ์ยกเลิกบทความ ทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-12

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กหม้อแกงกล้วยหอมอบกรอบ

อารี น้อยสำราญ, ศจีมาศ นันตสุคนธ์

125-138

ถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านไม้โกงกางที่ใช้ในการย่างไก่

วราพร พึ่งพรหม, สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ, อภิรดี ศรีโอภาส, กุณฑลีย์ บังคะดานรา, สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์

139-149

ดูทุกฉบับ