เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ISSN 2351-0366 ( Print )

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ 1 ตุลาคม 2566

2023-09-05

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCI กลุ่มที่ 1) บทความภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 6,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สนใจส่งบทความเพื่อรับพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ คลิก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/ ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ คลิก https://shorturl.asia/wW02H

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-30

การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดลูกประคบสมุนไพร

นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์, ลัดดาวัลย์ ชูทอง, กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา

1-14

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พืชกระท่อม ของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านกระแชง จังหวัดปทุมธานี

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, ทัศนพรรณ เวชศาสตร์, นลพรรณ ขันติกุลานนท์, ศศิวิมล จันทร์มาลี, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

45-59

ดูทุกฉบับ