เผยแพร่แล้ว: 2018-08-31

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช

การพัฒนาและฟื้นฟูดินทรายในเขตเงาฝนด้วยถ่านชีวภาพ

พินิจภณ ปิตุยะ; อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

21-32

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบสมอไทย

ณพัฐอร บัวฉุน; ณัฐพล สิงสุข, พลวัฒน์ กันอาน, สุดารัตน์ แก้วประเสริฐ

98-107